Service und Kaufvertrag

Tur Hizmet ve Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.excyrsionholiday.com internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ'nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 - TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
‘ALICI’; sözleşmede bundan sonra "TÜKETİCİ" olarak anılacaktır.
AD SOYAD:
ADRES:
‘SATICI’ ; sözleşmede bundan sonra "ACENTE" olarak anılacaktır.
UNVAN: AZRA Turizm A.Ş.
ADRES:Kemerağzı Mah. Yaşar Sobutay Blv. No: 20, İç Kapı No: 21 Aksu/ANTALYA
TELEFON: + 90 (530) 377 92 95
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle TÜKETİCİ, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MADDE 3 - GENEL HÜKÜMLER
3.1- TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
3.2- ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ'ye karşı sorumludur.
3.3- Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ'ye ait kredi kartının ACENTE'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ACENTE'ye ödememesi halinde TÜKETİCİ, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

MADDE 4 - İPTAL – DEVİR    
4.1. ACENTE, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi kalkış saatinden 24 saat öncesinde iptal veya tehir edebilir. Bu durumda TÜKETİCİ'nin tazminat hakkı yoktur.
4.2 A- TÜKETİCİ, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
B- TÜKETİCİ, cayma hakkının süresi içerisinde kullanmamasına rağmen hizmetin başlamasından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35' ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını ACENTE'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. TÜKETİCİ tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.
C- İndirimli hizmetin iptal/devri halinde TÜKETİCİ, hizmet başlangıcından tam 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %35 ini, 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını ACENTE'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
D-Özel ürünlerde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, TÜKETİCİ'ye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. TÜKETİCİ, gezinin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75' ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını ACENTE'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
E- TÜKETİCİ'nin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.
4.3 TÜKETİCİ ,gezinin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. TÜKETİCİ, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTE'sine sunmakla yükümlüdür.
4.4 TÜKETİCİ'nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; ACENTE TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
4.5 ACENTE gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİ'ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında ACENTE' hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. TÜKETİCİ bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.
4.6 ACENTE'nin olası tur iptali bildirimleri, her TÜKETİCİ' ye münferiden yapabileceği gibi, internet sitesinde de duyurabilir. TÜKETİCİ bu durumu peşinen kabul eder.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
5.1-Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. TÜKETİCİ seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir.
5.2- Sağlayıcının ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; TÜKETİCİ'nin sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde, bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak ACENTE tarafından eşya sahibi TÜKETİCİ'ye ödenir. ACENTE, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.
5.3- Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dâhil değildir.
5.4- ACENTE, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal ,TÜKETİCİ'nin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur.ACENTE sorumluluğu dahilindeki hallerde, TÜKETİCİ aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca TÜKETİCİ'ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında TÜKETİCİ'ye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması TÜKETİCİ'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
5.5-TÜKETİCİ, rehber, tesis ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.
5.6- TÜKETİCİ'nin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur.
5.7- TÜKETİCİ'nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak ACENTE'ye bildirmesi İyi niyetli TÜKETİCİ'nin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.
5.8- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan TÜKETİCİ(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri TÜKETİCİ(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. ACENTE'nin sözleşmede imzası bulunan TÜKETİCİ(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer TÜKETİCİ'lere rücu hakkı saklıdır.
5.9-1618 sy yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik yada hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.
5.10-TÜKETİCİ dilerse paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
5.11- ACENTE'nin Sözleşmeye Kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır
MADDE 6 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir.
TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


Konaklama / Otel Hizmet ve Satış Sözleşmesi

MADDE 1 : KONU
İşbu sözleşmenin konusu; Tüketicinin, kendisi ve katılımcı adına Excursion Holiday vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde almış olduğu hizmete, otel (oda) rezervasyonu yaptırmasına ve konaklamaya ilişkin hizmet, ödeme şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

MADDE 2 : TARAFLAR
İşbu sözleşme Kemerağzı Mah. Yaşar Sobutay Blv. No: 20, İç Kapı No: 21 Aksu/Antalya/Türkiye adresinde bulunan ve +90 (530) 377 92 95 nolu irtibat numarasına sahip AZRA  TURİZM A.Ş. (Sözleşmede Excursion Holiday olarak anılacaktır) ile diğer tarafta xxxxxxxxx  adresinde ikamet eden ve iletişim bilgileri [email protected], tel:....……. olan …………. TC kimlik numaralı …………., (Sözleşmede TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
(Herhangi bir konaklama hizmeti satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da lehine bir konaklama hizmeti satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir konaklama hizmet ve satış sözleşmesi devredilen tüketici Katılımcı olarak anılacaktır.)

MADDE 3 : KONAKLAMA BİLGİLERİ
Konaklama, ……/……/……  ile ……/……/….. tarihleri arasında (toplam ….. gece) olacaktır. Konaklayacak kişilerin isimleri ……………, …………………, ……………, dır.
Tüketici/ler, …………………………. isimli otelde, ………….. oda tipinde, …………. konseptinde konaklama yapacaktır.
Tüketicinin otele giriş saati 14.00 olup, Otelden çıkış saati en geç saat 12.00’dir.  

MADDE 4: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME
4.1.Sözleşme/konaklama bedeli KDV dahil ……-TRL olup işbu sözleşmeye ilişkin vergiler dahil toplam konaklama bedeli, ön ödeme tutarı, kalan bedelin nasıl ve ne şekilde ödeneceği, konaklama bedeline dahil olan ve olmayan ücretler sözleşme imzalanmadan önce, Tüketiciye verilmiş, kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye gönderilmiş olup, ayrıca işbu sözleşmenin eki kayıt/rezervasyon detay formunda da yer almaktadır. Ekli kayıt/rezervasyon detay formunda gösterilen ve konaklama bedeline dahil olmayan ücretlerden Tüketici sorumlu olup, Tüketici, otele giriş yapmadan veya otelde konakladığı süre içinde, konaklama bedeline dahil olmayan ücretlerin, yasal düzenleme ile getirilen vergilerin, harçların, vb. de Excursion Holiday a ödediği bedele dahil olduğunu iddia edemez. Tüketici, otele girişte, otel tarafından verilen bilgilendirme formunda ücrete tabi olduğu belirtilen herhangi bir hizmeti alması, kullanması durumunda, almış olduğu, kullandığı hizmetin bedelini otele öder. Bu duruma Excursion Holiday un herhangi bir dahli sözkonusu olmadığından, Tüketici, her ne sebeple olursa olsun, otele ödediği veya yukarıda belirtilen sebeplerle ödemesi gerektiği bu bedelden Excursion Holiday 'u sorumlu tutamaz, Excursion Holiday'a rücu edemez.
4.2.Tüketici, işbu sözleşme ile aldığı ve/veya alacağı hizmetlerin bedelini, nakden (havale/eft yoluyla) veya kredi kartı ile ödeyebilir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde, Tüketici, Excursion Holiday ’un, bilgilerini vermiş olduğu kredi kartından sözleşme bedelini tahsil etmeye yetkili kıldığını, Excursion Holiday tarafından  konaklama bedeline ilişkin olarak yapılan herhangi bir çekime, tahsilata itiraz etmeyeceğini, slip itirazı ve chargeback talebinde bulunmayacağını beyan ve kabul etmiştir.
4.3.Vergi Usul Kanunu ilgili hükümleri uyarınca; hizmet alımı karşılığında düzenlenecek fatura, hizmetin sona ermesini takiben Excursion Holiday  tarafından düzenlenerek Tüketici’nin sözleşmede bildirdiği (e-mail ya da tebligat) adresine gönderilir.
4.4.Rezervasyon anında konaklama bedelinin en az %25'i, bakiyenin ise, yaz/sahil otelleri ile şehir otelleri için yaptırılan rezervasyonlarda hizmetin başlamasına en geç 7 gün; kış/kayak merkezleri otelleri için yaptırılan rezervasyonlarda hizmetin başlamasına 25 gün; termal oteller için yaptırılan rezervasyonlarda hizmetin başlamasına 15 gün kala ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında sırasıyla, 7, 25 ve 15 günden daha az süre bulunması halinde konaklama bedelinin tamamının ödenmesi gerekir. Rezervasyon yaptırılan otellere göre, sırasıyla 7, 25 ve 15 gün kala  belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, rezervasyon iptal edilerek, iptal tarihinde hizmetin başlamasına sırasıyla 7, 25 ve 15 günden fazla bir süre varsa  rezervasyon  bedelinin %25'i cayma tazminatı olarak, 7, 25 ve 15 günden az bir süre kalmış ise tamamı  Tüketiciden tahsil edilir.
İndirimli Ürün/Özel Ürün veya kampanyalı ürün satın alan Tüketici hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Alınmış olan hizmet erken rezervasyon veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise bakiye ödemenin süresinde yapılmaması halinde, Tüketici konaklama bedelinin tamamı kadar cayma tazminatı öder.
4.5.Sözleşme imzalandıktan/yapıldıktan sonra, ancak, hizmet kullanılmadan önce sözleşmeye konu konaklamanın/ürünün/hizmetin bedelinde fiyat artışı olması halinde, fiyat artışı nedeniyle Tüketiciden fark ücreti talep edilmeyeceği gibi, konaklamanın/ürünün/hizmetin bedelinin/fiyatının düşmesi (örneğin, rezervasyon yatırılan Otel tarafından aksiyon uygulanarak fiyatın düşürülmesi gibi) halinde de Tüketiciye herhangi bir iade yapılmaz. Tüketici, fiyatın düştüğünü iddia ederek sözleşmenin iptalini talep edemeyeceği gibi fiyat farkının iadesini de talep edemez. Sistem kaynaklı hatalar (örneğin, fiyatın sisteme hatalı girilmiş olması, teknik bir sorun nedeniyle fiyatın gerçek satış fiyatının altında ya da üstünde ilan edilmiş olması, vb.) her zaman düzeltilebilir. Taraflar, maddi ve teknik hatalara dayanarak birbirlerinden hak ve talepte bulunmaz.

MADDE 5: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1.Tüketici, işbu sözleşmenin kurulmasından önce, Excursion Holiday tarafından ön bilgilendirme amacıyla kendisine iletilen, konaklama tesisine, vergiler dâhil toplam konaklama/hizmet fiyatına, ön ödeme tutarına ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerine, konaklama tarihleri ve türü, yeri, nitelikleri, sınıfı,  ve sair detaylara ilişkin bilgilerin/gerekli bilgilendirmelerin anlaşılır olduğunu ve sözleşme kurulmadan önce Excursion Holiday tarafından kendisine verilen ön bilgilendirme broşürünün bir nüshasının işbu sözleşme ekinde de yer aldığını, Kalıcı Veri Saklayıcısı (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) ile işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı ayrı izah edildiğini/bildirildiğini, işbu sözleşmeyi, sözleşme gereğince kendisi ile konaklama gerçekleştirecek Katılımcı/lar adına da yaptığını, kendisine yapılan tüm bilgilendirmeler ve sözleşme detayları hakkında Katılımcıya/lara bilgi verdiğini/vereceğini, bu yükümlülüğün kendisine ait olduğunu, kendisine yapılan bilgilendirmenin diğer katılımcı/lara da yapılmış sayılacağını, diğer katılımcıların Sözleşme kural ve koşullarından bilgilendirilmesi hususundaki maddi ve manevi ve hukuki sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu, sözleşmeyi kabul yönünde açıkladığı iradesi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini/onayladığını beyan ve kabul eder.
Tüketici, sözleşme konusu konaklamaya/hizmete ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, sözleşmenin Excursion Holiday  tarafından kendisine kalıcı veri saklayıcısı ile gönderildiğini, sözleşmeyi ve sözleşme şartlarını incelediğini, satın almak istediği konaklama hizmeti ve ayrıntılarına ilişkin tüm bilgileri, konaklamanın satış fiyatını, ödeme şeklini, fiyatların geçerlilik tarihlerini, vs. gerekli tüm bilgileri Excursion Holiday 'un kataloğundan, internet sitesinden (excursionholiday.com) ve ilanlarından öğrenmiş olduğunu, sözleşmeyi de okuyup incelediğini, ön bilgilendirmeyi okuyup incelemeden sözleşmenin imzalanması aşamasına geçilemediğini, sözleşmeyi inceleyip okumandan ödeme safhasına geçilemediğini ve sözleşmede belirtilen hizmetleri bu sözleşmedeki yazılı şartlar dâhilinde aldığını, sözleşmeyi sanal ortamda imzaladığını ve kalıcı veri saklayıcısı ile Excursion Holiday 'a ilettiğini, bu durumun Excursion Holiday  tarafından Kalıcı Veri Saklayıcısı vasıtası ile belgelendirilebileceğini, sözleşmenin Excursion Holiday  tarafından saklanabileceğini beyan ve kabul eder.
5.2.Tüketici; Excursion Holiday , Otel yetkilileri ve Acente temsilcisinin , sigorta şirketinin, satın alınan hizmetle ilgili   bildirdiği kurallara uyacağını, üçüncü şahısların can, mal güvenliği ve huzuruna saygı göstereceğini, otelde konaklayan başka Tüketicilerin konaklamasını engelleyici, otel dahilinde huzur bozucu, vb. davranışlardan kaçınacağını, aksi takdirde, hizmet almaya başlamış olsa dahi, otelden çıkarılabileceğini, hizmeti alamayacağını ve kendisinden kaynaklanan nedenlerle hizmet alamayacağından ücret iade hakkının ve/veya herhangi bir tazminat hakkının  bulunmadığını beyan ve kabul eder. Tüketiciden/katılımcıdan ve üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden Excursion Holiday  sorumlu değildir.
5.3.Excursion Holiday , sözleşme konusu hizmetin başlangıcından sonra ortaya çıkan mücbir sebepler ve Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerde sorumlu değildir. Sorumluluğu dâhilindeki hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketiciye bedel iadesi şeklinde veya alternatif hizmet  sunarak  tazmin edebileceği gibi aynı zamanda fiyata dâhil olmayan ve hizmet esnasında Tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması halinde, Tüketici, hizmeti aldıktan sonra, Excursion Holiday ’dan herhangi bir hak ve talebinin olmayacağını bildiğini ve bunu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.  
5.4.Tüketicinin konaklama yaptığı Otelde olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, Tüketici, Otel yetkilisine de bilgi vererek  gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturacaktır. Tüketici, olaya ilişkin  Excursion Holiday 'a bilgi vermesi durumunda, Excursion Holiday , oteli ayrıca bilgilendirecektir. Bu duruma, Excursion Holiday 'un herhangi bir dahli olmadığından hiçbir sorumluluğu da yoktur. Otelin kusurunun olması halinde, Tüketici, otele karşı yasal haklarını kullanabilir.
5.5.Katılımcı (Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak, sözleşmede ismi geçen, adına rezervasyon yapılan), sözleşmede imzası bulunan tüketiciye, adına sözleşme yapma yetkisi verdiğini, sözleşmeyi imzalayan Tüketicinin, işbu sözleşmeyi imzalaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendisi tarafından da kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacağını kabul etmiş sayılır. Bu nedenle, sözleşmede imzasının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin kendisini bağlamadığını iddia edemez. Ancak, bütün bunlara rağmen, Katılımcı, sözleşmede imzası olmadığı gerekçesi ile sözleşme ile bağlı olmadığını iddia eder ise, sözleşmede imzası bulunan Tüketici, Excursion Holiday ’un tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede imzası bulunan Tüketici, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı Katılımcının isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.
5.6.Oda blokajını, Tüketicinin konaklayacağı otel yapmakta olup acentenin doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Bu nedenle, Tüketiciye tahsis edilen oda nedeniyle Excursion Holiday sorumlu tutulamaz.
5.7.Excursion Holidaygerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen nedenlerle, konaklamaya/hizmete başlanamaz veya yine aşağıda belirtilen nedenlerle konaklamanın/hizmetin devamı imkânsız hale gelirse ve/veya sözleşmeye aykırılığın aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanması halinde, Excursion Holiday, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden sorumlu tutulamaz;
a)Tüketicinin satın aldığı hizmet ve konaklamayı kendi kusuru veya kendisinden kaynaklanan fiili imkansızlık nedeni ile  kullanamaması, tüketememesi, gerçekleştirememesi,
b)Sözleşmenin ifası sürecine dâhil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı nedeni ile hizmet/konaklamanın kullanılamaması, tüketilememesi, gerçekleştirilememesi,
c) Mücbir sebebin bulunması,
5.8.Tüketici/Katılımcı, sözleşme bedelini nakit ve/veya bankaların kredi kartları ile peşin veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak ödeyebilir. Tüketici, kredi kartı ile kendisinin, beraberindekilerin veya geziye katılacak 3. Kişilerin ödemelerini peşin olarak veya taksitli olarak yapabilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde, Tüketicinin muhatabı, kredi kartı sözleşmesi imzaladığı bankadır. Excursion Holiday, bu ihtilafta taraf değildir. Kredi kartı ile hizmet satın alan tüketiciler, satın alınan hizmeti bizzat kullanmadıkları gerekçesi ile bankalarını ödemeden men edemezler. Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketicilerin erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmeleri ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir. Tüketici, kredi kartı ile peşin ya da taksitli olarak aldığı hizmetin herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya iptal ettirmeleri nedeniyle sözleşme şartlarında iade yapılması veya bedelin kısmen ya da tamamen iade edilmesi gereği doğması halinde, Excursion Holiday, iadeyi yine tüketicinin/katılımcının kredi kartına (ödemenin yapıldığı kredi kartına) yapacaktır. Tüketici/katılımcı, iadenin hesabına ve nakden yapılmasını talep edemez. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına ve banka ile tüketici arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre, bankası tarafından tüketicinin/katılımcının kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, bundan Excursion Holiday ’un herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi buna müdahale etme hakkı ve imkanı da bulunmamaktadır. Ödemenin, Tüketici/Katılımcı adına, 3. Kişi tarafından kredi kartı ile yapılmış olması halinde de iade, aynı prosedür uygulanarak ödemenin yapıldığı kredi kartına iade edilir. Tüketici/katılımcı, bu hususta kendisinin aydınlatıldığını ve bu hususu bildiğini beyan ve kabul eder.
5.9.Tüketici, sözleşmenin ifası sırasında hizmetin ayıplı olduğunu görürse, hangi hizmetin/ hizmetlerin niçin ayıplı olduğunu sebepleri ile birlikte derhal Excursion Holiday yetkililerine/ iddia ettiği ayıp tesisten/otelden kaynaklanmakta ise tesis/otel yetkililerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ki, Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları yazılı olarak Excursion Holiday ’a ve/veya konakladığı otele bildirmesi, iyiniyetli bir tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. Aksi halde, hizmetin ifası sırasında ayıp bildiriminde bulunmayan, herhangi bir bildirimde bulunmadan oteli/tesisi terk eden Tüketici/Katılımcı oteli/tesisi haklı sebep olmaksızın terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur, konaklama/hizmet bedelinin iadesini ya da zararının tazminini talep edemez.
5.10.Excursion Holiday, elinde olmayan bir durumun ortaya çıkması halinde (mücbir sebeplerle), Tüketiciye de bildirmek kaydı ile Tüketicinin rezervasyonunu, hizmetin başlangıç tarihinden 7 gün, özel gün ve/veya dönemlerde ise 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir.
Konaklama/hizmet, başlamasından sonra Excursion Holiday dan kaynaklanan bir nedenle tamamlanamaz veya verilen hizmetin ayıplı olduğu Excursion Holiday tarafından da tespit edilir ise, Excursion Holiday, Tüketicinin/Katılımcının konaklaması için Tüketiciye/Katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler (otel, tesis vs.) sunar. Excursion Holiday tarafından sunulan alternatif düzenlemenin/teklifin Tüketici/Katılımcı tarafından kabul edilmesi/kullanılması halinde, Tüketici/Katılımcı, herhangi bir bedel iadesi ve/veya tazminat talep edemez.
Tüketici/Katılımcı, Excursion Holiday’un sunmuş olduğu alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönmek isterse, sözleşmeden dönme iradesini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Excursion Holiday a bildirmesi gerekir. Aksine davranış ile hiçbir bildirim yapılmadan otelden/tesisten ayrılan Tüketici hizmeti alıp kullanmış addolunur. Bildirimin yapılmış olması halinde, o ana kadar ifa edilmiş hizmetlerden tüketicinin/katılımcının yararlandığı orandaki tutarın mahsubundan sonra kalan bakiye tutar, en geç 14 gün içinde, Tüketiciye/katılımcıya iade eder.
5.11.Excursion Holiday Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. “Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni”ni yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (c) bendinde ve ilgili diğer yönetmeliklerde tarif edilen kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla Tüketici/Katılımcıya, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca iletmiştir.
5.12.Tüketici/Katılımcı, Aydınlatma Metnini okuyup anladığını, www.excursionholiday.com/kisisel-verilerinkorunmasi linkindeki bilgileri ve açıklamaları incelediğini, okuduğunu, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığını kabul eder.
5.13.Excursion Holiday, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yasal mevzuat uyarınca, Tüketici/Katılımcı’ya ait kişisel verileri; Kanun madde 5 (2) (a) ve (ç) bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması, madde 5 (2) (c) bendi uyarınca  sözleşmenin kurulması ile sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri ifa etmek, Kanun madde 5 (2) (e) bendi uyarınca hakkın korunması ve tesisi için gerekli olması, Kanun madde 5 (2) (f) uyarınca temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerin gerektirmesi hukuki sebebine ve amacına dayalı olarak işleyebilecektir.
5.14.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, ilgili kişinin 6698 s. Kanun 11’ inci maddede sayılan diğer haklarına ilişkin detaylı bilgiler, www.excursionholiday.com/kisisel-verilerinkorunmasi web sitesinde yer almaktadır.

MADDE 6 : CAYMA HAKKI, SÜRE VE FESİH
6.1.Tüketici, satın alınan konaklamaya/ hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, rezervasyon tarihinden itibaren en fazla 14 gün sonrasına kadar rezervasyonunu iptal edebilir veya aynı rezervasyon tipine uygun olmak koşuluyla erken rezervasyon ve indirimli ürünler dışında kalan ürün/hizmet/sözleşmeyi, istenilen kişi veya kişilere devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur. Tüketici, tüm iptal/devir taleplerini yukarıda belirtilen süreye uygun ve yazılı olarak Excursion Holiday ’a  iletmekle yükümlüdür. Alınmış olan hizmet kampanya dâhilinde bir ürün ise ve/veya rezervasyon ile konaklama başlangıcı arasında 14 günden daha az bir süre bulunması halinde bu madde geçerli değildir. Hizmeti/konaklamayı devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak sözleşme tamamlanır.
6.2.Tüketici, hizmetin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel kendisine iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 30-15 gün evvel sözleşmeyi iptal etmek isterse ödediği bedelin %50’ni; 15  günden az bir süre kala iptal ettirmek ister ise tamamını, Excursion Holiday ’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.
6.3.İndirimli hizmetin iptal/devri halinde ise; hizmet başlangıcından 7 gün öncesine kadar yapılan iptal/devir halinde Tüketici hizmet bedelinin %50’sini, 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını Excursion Holiday ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Erken rezervasyon dönemini kapsayan rezervasyonlarda iş bu sözleşmenin 6.1. ve 6.2. maddelerinde belirtilen süreler geçerli olmayıp bu döneme ilişkin iptal, değişiklik ve devir hallerinde 72 saat kalaya kadar kesintisiz iptal hakkı sadece iptal sigortası olan Tüketicilere uygulanmaktadır.
6.4.Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Excursion Holiday, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
6.5.Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve rezervasyon için ödediği tutar kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Bu durumun konaklama hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, Otelden ayrılma tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde Excursion Holidaya belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Bu durumda, konaklama hizmeti almadığı günlerin tutarı iade edilir.

MADDE 7 : DİĞER HÜKÜMLER
7.1.Tüketici, dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel, konaklama sırasında yaşanabilecek kaza ve hastalık halinde, yerleşim yerine dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masraflarını, maliyeti kendisine ait olmak üzere sigortalatabilir. Seyahat sigortası, hizmeti satın alan Tüketicilerin, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Excursion Holiday, bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Bu sigortayı yaptırıp yaptırmamak tamamen Tüketicinin takdirindedir.
7.2.Tüketici, bu sözleşme konusu rezervasyona ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme şartları taraflar arasında geçerli olacaktır. Bu durumda tüketici, sözleşme şartlarını ve satın almak istediği hizmeti ve hizmete ilişkin bilgileri, satış fiyatını, ödeme şekillerini, fiyatların geçerlilik tarihlerini, vs. gerekli tüm bilgileri Excursion Holiday ’un kataloğundan, internet sitesinden ve ilanlarından öğrenmiş olduğunu, sözleşmeyi Tailbudur’un internet sitesinde okuyup incelediğini, sözleşmeyi okumadan ödeme safhasına geçilemediğini ve sözleşmede belirtilen hizmetleri, bu sözleşmedeki yazılı şartlar dâhilinde aldığını beyan ve kabul eder.
7.3.Tüketici, bu rezervasyona ilişkin sözleşmeyi, sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi, sözleşme şartlarını, hizmetin satış fiyatını, ödeme şartlarını ve şeklini gerek Excursion Holiday ’a ait web adreslerinden gerek Excursion Holidayun kataloğundan, ilanlarından ve gerekse de Excursion Holiday  satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan, ayrıntılı bilgi sahibi olduktan ve okuduktan sonra, sözleşme şartlarında mutabık kalarak imzaladığını kabul ve beyan eder.
7.4.Excursion Holiday, rezervasyon yapılan otelin vasıflarını, yıldızlamasını ve sunulan hizmetlerle ilgili bilgiyi, otelin beyanına, broşürlerine ve otelin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiştir. Otelin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan özellikte ve yıldızlama standartlarında olmaması halinde sorumluluk münhasıran otele aittir. Otelin, taahhüt edilen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde Excursion Holiday, Tüketiciyi aynı standartta veya bir üst kategoride olan bir tesiste konaklatmak üzere teklifte bulunabilir. Tüketici böyle bir değişikliği kabul etmez ise, rezervasyonunu iptal edip, ödediği bedelin iadesini isteyebilir.
7.5.Excursion Holiday, Tüketiciden rezervasyon esnasında Tüketicinin beyanına göre,  kimlik ve yaş bilgilerini almakta, ancak  kimlik ve yaş kontrolü otele girişte otel tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle Tüketicinin, yanlış veya eksik beyan bildirmesinden dolayı arada fark doğarsa, bu fark otele giriş anında, Tüketiciden otel tarafından tahsil edilir.
7.6.Tüketici, rezervasyon esnasında Excursion Holiday çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, Excursion Holiday ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, Excursion Holiday elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.
7.7.İşbu sözleşmede gerek imzası bulunan gerek ismi geçen çocuklar da dahil olmak üzere, bütün Tüketiciler/katılımcılar, tesise/otele giriş yaparken güncellenmiş nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmak ve tesise/otele giriş sırasında işbu konaklama hizmet ve satış sözleşmesini resepsiyon görevlisine ibraz etmek zorundadırlar. Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş, balayı çifti, vb. gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, Tüketici/katılımcı, fark ücretini derhal ve tamamen ödeyecek ve her türlü tazminde bulunacaktır. Tüketici/Katılımcı, konaklamanın gerçekleşeceği bölgenin, ülkenin yerel kurallarına, örf ve adetlerine ve konaklayacağı tesisin/otelin şartlarına, kurallarına uymakla mükelleftir.
7.8.Konaklanacak tesiste/otelde evcil hayvan kabul edilmemektedir. 
7.9.İşbu sözleşme ve voucher, bilgilendirme broşürü bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, buradaki tüm şartlar ve hükümler taraflarca müzakere edilmiş, anlaşılmış ve tarafların özgür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmış, elektronik ortamda onaylanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası, fiziki olarak tüketiciye verilmiş, kalıcı veri saklayıcısı ile iletilmiştir. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, verilen hizmete ilişkin kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.
7.10.Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres, telefon ve e-mail adreslerinin/bilgilerinin doğru olduğunu, adresinde, telefonunda ve/veya e-mail adresinde (iletişim bilgilerinde) herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliği en geç 7 gün içinde diğer tarafa yazılı olarak ya da yönetmelikte belirlenen usuller ile bildireceklerini, aksi takdirde, bu sözleşme gereğince kendilerine yapılması gereken bilgilendirmelerin hiç ya da zamanında yapılamamasından kaynaklanacak aksaklıklardan, gecikmelerden ve zararlardan diğer tarafın sorumlu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.
7.11.Taraflar, Excursion Holiday ’un sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında öncelikle, TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerinin uygulanacağını kabul ederler.
7.12.Taraflar, Excursion Holiday un defter ve belgeleri ile elektronik ortamda tuttuğu kayıtların, Tüketici hakkında Excursion Holiday çalışanları ya da sair hizmet sağlayıcıları tarafından tutulacak tutanaklar ile telefon kayıtlarının münhasır delil olduğu konusunda mutabıktırlar.
7.13.Tüketici, bu sözleşmeden ya da mevzuattan kaynaklı ödeme yükümlülüklerinde temerrüde düşmesi halinde, 3095 sayılı yasanın 1. Maddesinde belirtilen oranda kanuni faiz uygulanacağını kabul ettiğini beyan etmiştir.
7.14.Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili TÜRSAB TAHKİM KURULU'na başvurabilecekleri gibi yerleşim yerlerindeki Tüketici Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemelerine ve yasa ile yetkilendirilmiş sair yetkili ve görevli kurum ve mercilere de başvurabilirler.
7.15.Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda ve varsa, Kanun ile çelişen hususlarda 6502 Sayılı Kanun hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
7.16.Sözleşme yapıldıktan sonra, Tarafların öngörmediği bir durumun ortaya çıkması, savaş, doğal afet, deprem, sel, yangın, Ülke genelinde veya kısmi olağanüstü hal ilan edilmesi,  Tüketicinin/Katılımcının vefat etmesi, ülke genelinde grev, terör olayları, öngörülemeyen teknik şartlar,  olumsuz hava şartları nedeniyle konaklama hizmeti alınacak otele ulaşımın ve/veya konaklamanın imkansız hale gelmesi, ülke genelinde ve/veya otelin bulunduğu  bölgeye seyahat yasağı getirilmesi, karantina uygulanması, vb. olaylar mücbir sebeptir. Mücbir sebep hali, Tüketicinin konaklayacağı döneme denk gelir ise, Excursion Holiday, Tüketiciye alternatif olarak başka bir tarihte konaklama hizmeti sunmayı önerebilir. Tüketici, Excursion Holiday ’un önerisini kabul etmez ise, ödediği bedel Tüketiciye iade edilir. Tarafların başkaca bir yükümlülüğü yoktur. 

Yedi ana maddeden oluşan işbu KONAKLAMA HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ taraflarca tüm ekleri ile birlikte okunmuş, incelenmiş, kontrol ve teyit edildikten ve mutabık kalındıktan sonra, tüm ekleri ile birlikte …...……..tarihinde imza altına alınmış, elektronik ortamda onaylanmıştır.